Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Мигаль Елена Геннадьевна

Должность учитель
Место работы
Хальчанская базовая школа, Ветковский район
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail migalayte@gmail.com
Персональный сайт, блог https://sites.google.com/view/vedaj/main        
Дата сдачи квалификационного экзамена 17.03.2020
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Рэалізацыя міжпрадметных сувязей пры вывучэнні беларускай мовы ў 5-7 класах як умова фарміравання даследчых кампетэнцый вучняў
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Даследчая дзейнасць як сродак фарміравання ключавых кампетэнцый па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”

Арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці на аснове кампетэнтнаснага падыходу

Выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогій, электронных адукацыйных рэсурсаў, Qr-кодаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры

Создание интерактивных упражнений различных форматов средствами программного обеспечения для интерактивной панели

Особенности использования интерактивного оборудования в образовательном процессе

Методика применения Веб 2.0 и Google-сервисов в образовательном процессе

Принципы размещения и использования информационного ресурса

Построение эффективной модели сетевого взаимодействия на основе ИКТ

Формы дистанционного взаимодействия субъектов образовательного процесса

Публикации
Мігаль, А. Г. Беларуская літаратура. 9 клас : навучальныя модулі (27) / А. Г. Мігаль, Я. В. Есіс [і інш.] // Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ДІАЦ Мінадукацыі. – 2021.

Тэма 1. Жыціе Ефрасінні Полацкай: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/1.php
Тэма 2. Беларускі летапіс («Летапіс вялікіх князёў літоўскіх», «Беларуска-літоўскі летапіс (1446)» – «Пахвала Вітаўту»): https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/2.php
Тэма 3. Францыск Скарына. Прадмова для кнігі «Юдзіф»: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/3.php
Тэма 4. Мікола Гусоўскі. Паэма «Песня пра зубра». Жанр, сюжэт, кампазіцыя. Тэма Радзімы ў творы: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/4.php
Тэма 5. Урок дадатковага чытання. Вальтэр Скот. Раман «Айвенга»: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/5.php
Тэма 6. Ян Баршчэўскі. Апавяданні «Шляхціц Завальня», «Плачка», «Белая Сарока»: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/6.php
Тэма 7. Адам Міцкевіч. Балада «Свіцязянка»: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/7.php
Тэма 8. Канстанцін Вераніцын. Паэма «Тарас на Парнасе»: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/8.php
Тэма 9. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Фарс-вадэвіль «Пінская шляхта»: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/9.php
Тэма 10. Багушэвіч. Прадмова да зборніка «Дудка беларуская». Вершы «Мая дудка», «Хмаркі»: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/10.php
Тэмы 11–27: https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/11.php – https://eior.by/catalog_lecture/9-klass/bellit/27.php

Мігаль, А. Г. Беларуская літаратура. 8 клас. Эпічныя жанры ; Ліра-эпічныя жанры : навучальныя модулі / А. Г. Мігаль, Я. В. Есіс [і інш.] // Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ДІАЦ Мінадукацыі. – 2021.

Тэма 17. Павольная плынь аповеду. Эпічныя жанры. Якуб Колас. «Хмарка»: https://eior.by/catalog_lecture/8-klass/bellit/17.php
Тэма 18. У. Караткевіч. «Паром на бурнай рацэ»: https://eior.by/catalog_lecture/8-klass/bellit/18.php
Тэма 19. Г. Далідовіч. «Губаты». Апавяданне і навела: https://eior.by/catalog_lecture/8-klass/bellit/19.php Тэма 20. В. Быкаў. «Жураўліны крык». Аповесць. Вобраз-характар у эпічным творы: https://eior.by/catalog_lecture/8-klass/bellit/20.php
Тэма 21. Дзвюх плыняў вольнае зліццё» Ліра — эпічныя жанры. Я. Купала. «Магіла льва»: https://eior.by/catalog_lecture/8-klass/bellit/21.php
Тэма 22. Аркадзь Куляшоў. Балада «Маці»: https://eior.by/catalog_lecture/8-klass/bellit/22.php
Тэма 23. К. Крапіва. «Ганарысты Парсюк», «Дыпламаваны Баран». Байка. Алегорыя: https://eior.by/catalog_lecture/8-klass/bellit/23.php

Мигаль, Е. Г. Лови ошибку (реализация межпредметных связей при обучении учащихся белорусскому и русскому языкам путем использования Instagram // Горизонты и риски развития образования в условиях системных изменений и цифровизации : сб. науч. тр. / XII Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами», 25 января 2020 г. В 2 ч. Ч. 1. – М. : МАН-ПО, 5 за знания, 2020. – с. 434–437.
Мігаль, А. Г. “Лаві памылку” (рэалізацыя міжпрадметных сувязей пры навучанні вучняў рускай і беларускай мовам шляхам выкарыстання Instagram)” // Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Шамаўскія педагагічныя чытанні” Навуковай школы Упраўлення адукацыйнымі сістэмамі “Гарызонты і рызыкі развіцця адукацыі ва ўмовах сістэмных змен і лічбавізацыі” (Расія – Казахстан – Беларусь), 2020.
“QR-квэст “Я люблю Беларусь” // “Народная асвета”, № 6, 2019.
Мігаль, А. Г. Рэалізацыя міжпрадметных сувязей на аснове матэрыялаў абласнога віртуальнага адукацыйнага рэсурсу “Белы Ветразь” // Эффективный педагогический опыт : от теории к практике [Электронный ресурс] : респ. конференция (Минск, 19 ноября 2019 г.) / М-во образования Респ. Беларусь, ГУО "Акад. последиплом. образования", ОО "Белорус. пед. о-во". – Минск : АПО, 2019. – С. 906-911.
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Разработка учебных материалов для единого информационно-образовательного ресурса: белорусская литература, 8 класс, 3 и 4 четверти; белорусская литература 9 класс, 3 и 4 четверти, 2020.
Примечание Награждена Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь, 2021

Член Ассоциации учителей-методистов «Стремление» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.